Sanitetens Barnehage

Sanitetens barnehage er med i et felles program sammen med andre barnehager i kommunen. Programmet heter Være Sammen (se www.væresammen.no ).

Hovedfokus i Være Sammen er:

  • Inkludering, sosial kompetanse og aggresjonsmestring.

  • Tidlig innsats mot mobbing

  • Kompetanseheving blant personale

Forskning viser at det å starte tidlig med å ha fokus mot mobbing gir stor gevinst, i forhold til å starte med det i ungdomstiden. Programmet går direkte inn mot det som senere kan utvikle seg til mobbing – eller til at barnet selv blir et offer.

Vi har tidligere kurset personalet i Være sammen programmet og ønsker nå å sende flere av personalet på oppfriskning av verdiene i være sammen igjen. Nettopp fordi kursing av personalet og deres bevisstgjøring av sin viktige rolle i barnehagen er sentral i programmet Være sammen. Hvordan de ansatte er sammen med barna, påvirker barna både som individ og som gruppe.

Regnbueløven blir aktivt brukt i formidlingen av tanken bak være sammen og er en hyggelig Løve som dere kommer til å høre og se mye til. Dette grunnet at Løven er selve symbolet på gode holdninger som innebærer at jeg skal være meg, du skal være deg og sammen skal vi vise respekt og forståelse for hverandre. På avdelingene er det bøker og annet materiell som retter seg inn mot hvordan vi best kan løse utfordringer vi støter på i hverdagen.

Programmet ser barnehagen som en viktig arena for barnets medvirkning og modning i samspill med varme og grensesettende voksne.